ทัวร์โรงงาน

ภายนอกโรงงาน

yrtytr

tgreytr

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผล

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตแม่พิมพ์

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีด

factory (2)

factory (1)

factory (7)